Start arrow verhuur arrow Huurvoorwaarden
Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK Enkhuizen
Tel: 0228 316883 | vrijdag, 22 januari 2021
Hoofdmenu
 Start
 verhuur
 De Drecht
 De Wiekslag
 Bonte Veer
 sport en spelmateriaal
 Huurvoorwaarden
 indeling sporthal
 huuraanvraag
 Huurtarieven
 Links
 Contact opnemen
 Fotoalbum

 
 
 
Huurvoorwaarden   PDF  Print  Email 

 

 

 

VOORWAARDEN, waaronder de aan de gemeente Enkhuizen toebehorende sporthal en gymnastieklokalen in gebruik kunnen worden gegeven.

 

Artikel 1.

Door of namens burgemeester en wethouders kunnen de sporthal en de gymnastieklokalen aan instellingen, verenigingen of particulieren in gebruik worden gegeven overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen.

 

Artikel 2.

1.       Aanvragen tot het mogen gebruiken van de sporthal of een gymnastieklokaal, opzegging van het gebruik en verzoeken tot wijziging van een verleende vergunning moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders of aan een door hen aan te wijzen instantie worden gedaan, zo mogelijk veertien dagen, doch tenminste een week voor de gewenste datum van ingebruikneming.

2.       Er mag slechts van de sporthal of een gymnastieklokaal worden gebruik gemaakt, indien een schriftelijke vergunning in het bezit van de gebruiker is.

3.       De vergunning wordt verleend voor het gebruik van de sporthal of een gymnastieklokaal in incidentele gevallen, of voor termijnen van een maand, drie maanden, een half jaar of een seizoen.

4.       De schriftelijke vergunning wordt verstrekt tegen betaling van de op de vergunning vermelde vergoeding.

5.       Indien de vergunning is verleend voor een termijn van een half jaar of langer, kan de vergunning worden uitgereikt tegen betaling van de vergoeding voor het gebruik van de sporthal of een gymnastieklokaal gedurende de eerste drie maanden.

6.       Indien voor het verstrijken van deze drie maanden de vergoeding voor het gebruik van de sporthal of het gymnastieklokaal voor de volgende drie maanden niet is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn vervallen.

 

Artikel 3.

De vergoeding per 1 augustus van enig jaar voor het gebruik van de sporthal en een gymnastieklokaal, daarbij inbegrepen de kosten van onderhoud, verlichting, verwarming, gas- en waterverbruik en van het schoonhouden,  worden jaarlijks vastgesteld door burgemeester en wethouders..

 

Artikel 4.

Indien extra verlichting en of verwarming van de sporthal of een gymnastieklokaal wordt gevraagd en toegestaan, worden de daaraan verbonden kosten aan de houder van de vergunning in rekening gebracht.

 

Artikel 5.

1.       Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, tussentijds gedurende een of meer dagen over een in gebruik gegeven sporthal of gymnastieklokaal te beschikken, indien daarvan tenminste drie dagen tevoren aan de gebruiker is kennis gegeven.

2.       De vergunning kan steeds worden ingetrokken, mits - voor zover het gebruikers betreft, die in het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van de sporthal of een gymnastieklokaal gedurende een termijn van drie maanden of langer - aan deze tenminste vier weken tevoren mededeling wordt gedaan van de dag, waarop de sporthal of gymnastieklokaal niet meer te hunner beschikking kan worden gesteld.

3.       In de gevallen, bedoeld onder 1 en 2, heeft naar evenredigheid teruggaaf van de betaalde vergoeding plaats.

4.       In alle andere gevallen heeft teruggaaf van de betaalde vergoeding niet plaats, ook al wordt van de sporthal of het gymnastieklokaal gebruik gemaakt op minder dagen en/of uren dan waarvoor de vergunning geldt.

 

Artikel 6.

1.       Het is de gebruiker van de sporthal of het gymnastieklokaal verboden, daarin personen toe te laten, behorende tot het gezin, waarin een besmettelijke ziekte voorkomt.

2.       Tot het gebouw, waarin de sporthal of gymnastieklokaal is gelegen waarvoor de vergunning is verleend, of tot de sporthal of gymnastieklokaal mogen geen personen worden toegestaan, voordat de leid(st)er aanwezig is.

3.       Evenmin mag de leid(st)er zich verwijderen voordat alle personen uit de sporthal of het gymnastieklokaal en/of het gebouw zijn vertrokken.

4.       De kleed- en doucheruimtes mogen niet eerder worden betreden dan 15 minuten voor de aanvang van de tijd waarop de vergunning betrekking heeft.

5.       De kleed- en doucheruimtes dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van de tijd waarop de vergunning betrekking heeft te zijn verlaten.

6.       Het bepaalde onder 2 en 3 is niet van toepassing op de tot de sporthal behorende kantine.

7.       Een vergunning voor het gebruik van de sporthal of het gymnastieklokaal wordt geweigerd, indien niet ten genoegen van burgemeester en wethouders wordt aangetoond, dat de leid(st)er voldoet aan de noodzakelijke vereisten, welke aan het leiding geven moeten worden gesteld.

8.       Een vergunning voor het gebruik van de sporthal of het gymnastieklokaal kan terstond worden ingetrokken, indien blijkt, dat gedurende de looptijd van de vergunning een leid(st)er optreedt, die niet aan die vereisten voldoet.

 

Artikel 7.

1.       Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders voorwerpen uit de sporthal en het gymnastieklokaal te verwijderen of buiten de sporthal en het gymnastieklokaal te gebruiken, of voorwerpen in de sporthal en het gymnastieklokaal te brengen.

2.       De gebruikers zijn verplicht ervoor zorg te dragen, dat telkens na afloop van het gebruik de gymnastiektoestellen en/of de oefenbenodigdheden op de daarvoor bestemde plaats worden teruggebracht.

3.       De houder van de vergunning is verplicht:

a. de sleutel(s), nodig voor de ontsluiting van de sporthal en het gymnastieklokaal, af te halen aan het door of namens burgemeester en wethouders aangewezen adres;

b. deze sleutel(s) terstond na afloop van het gebruik van de sporthal en het gymnastieklokaal aan het door of namens burgemeester en wethouders aangewezen adres te bezorgen.

 

Artikel 8.

De houder van de vergunning is verplicht, de deelnemers er op te wijzen, dat zij zich in de sporthal en het gymnastieklokaal ordelijk hebben te gedragen en hij is aansprakelijk voor het gedrag van die deelnemers.  De vloer mag niet worden beschreven met krijt of enig ander schrijdmiddel.

 

Artikel 9.

1.       Rijwielen of andere vervoermiddelen mogen niet in de sporthal en het gymnastieklokaal of binnen het gebouw waartoe de sporthal en het gymnastieklokaal behoort worden geplaatst, tenzij hiervoor een vertrek of ruimte is aangewezen.

2.       De sporthal en het gymnastieklokaal en de daarbij behorende andere ruimtes mogen niet door het achterlaten van vuilnis of afval worden verontreinigd.

3.       Het is niet toegestaan in de sporthal en het gymnastieklokaal en de daarbij behorende andere ruimtes te roken en consumpties te nuttigen.

4.       Het bepaalde onder 3 heeft geen betrekking op de tot de sporthal behorende kantine.

 

Artikel 10.

1.       Bij het eventueel toebrengen van schade aan gebouwen, gymnastiektoestellen en/of de oefenbenodigdheden e.d., worden voor rekening van de hieraan schuldige gebruikers of van de houder van de vergunning de nodige herstellingen uitgevoerd.

2.       De gebruikers of houder van de vergunning zijn/is verplicht, bij het ontstaan van schade een duidelijke kennisgeving voor de beheerder van het gebouw achter te laten, waarin staat vermeld, wie de schade heeft toegebracht en hoe deze is ontstaan.

 

Artikel 11.

De houder van een vergunning heeft niet het recht om zonder toestemming van burgemeester en wethouders de sporthal en het gymnastieklokaal of uren met een andere houder van een vergunning te ruilen.

 

Artikel 12.

's Avonds na 23.00 uur mag onder geen voorwaarden van de sporthal en het gymnastieklokaal worden gebruik gemaakt.

 

Artikel 13.

1.       Gedurende de uren, waarop gebruik van de sporthal en het gymnastieklokaal wordt gemaakt, hebben de personen, belast met het algemeen toezicht, vrije toegang tot de sporthal en het gymnastieklokaal.

2.       De gebruikers van de sporthal en het gymnastieklokaal zijn verplicht, de eventuele aanwijzingen te volgen, welke door burgemeester en wethouders of door de door hen gemachtigde personen worden gegeven.

 

Artikel 14.

De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens het gebruik aan de gebruikers overkomen ongevallen, noch voor vermissing van of schade aan eigendommen van die gebruikers.

 

Artikel 15.

1.       In een gymnastieklokaal mag alleen worden geoefend onder leiding van personen, die in het bezit zijn van erkende bevoegdheden.

2.       Tot erkende bevoegdheden behoren: akte Lichaamsoefening MO; rijksleid(st)ers diploma; leid(st)ers diploma van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond; leid(st)ers diploma van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond; akte S.

3.       Voor indoortraining zonder toestellen van sportverenigingen is tevens geldig een erkende leidersbevoegdheid van de desbetreffende landelijke bond.

4.       In andere gevallen zal de leid(st)er ter beoordeling van zijn (haar) capaciteiten een proefles moeten geven onder toezicht van een door burgemeester en wethouders benoemde commissie.

 

Artikel 16.

1.       De toestellen mogen alleen worden gebruikt voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd.

2.       Het aanbrengen van een of meer knopen in de klimtouwen is verboden.

3.       In de sporthal en de gymnastieklokalen mag slechts op blote voeten of met gymnastiekschoenen aan worden geoefend. Dit schoeisel mag noch van een zwarte zool, noch van uitstekende dopjes of strips zijn voorzien.

4.       Het is verboden gebruik te maken van de in de sporthal en het gymnastieklokaal aanwezige kleine materialen, zoals ballen, springtouwtjes, hoepels, stokken, knotsen, blokken en springlijnen en daartoe de kasten te openen, tenzij nadrukkelijk toegestaan door de beheerder van de sporthal of het gymnastieklokaal. Dit verbod geldt niet voor het gebruik door schoolklassen.

 

Artikel 17.

Het niet nakomen van deze voorwaarden kan intrekking van de vergunning en/of verwijdering uit de sporthal en het gymnastieklokaal tot gevolg hebben.

 

Artikel 18.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, in bepaalde gevallen van deze voorwaarden af te wijken.

 

Artikel 19.

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1999.

 


 
   
     

 
 
Sporthal De Drecht. © 2004 - Alle rechten voorbehouden. Voor nadere informatie: Beheerder De Drecht